Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование >>

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища >>

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование >>

ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование >>

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава >>

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи >>

Заявление за издаване на дубликат на документ >>

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) >>