План- прием за 5 клас на учебната 2024/ 2025 година >>

График за консултации по предмети за 2 учебен срок >>

График за контролни и класни работи за 2 учебен срок >>

График за приемно време на учителите >>

Седмично разписание I срок 2023/2024 година >>

Годишен план за учебната 2023/ 2024 година >>

Стратегия за развитие 2020/2024 година >>

Училищен учебен план 1 клас >>

Училищен учебен план 2 клас >>

Училищен учебен план 3 клас >>

Училищен учебен план 4 клас >>

Училищен учебен план 5 клас >>

Училищен учебен план 6 клас >>

Училищен учебен план 7 клас >>

Правилник за дейността на училището 2022/ 2023 година >>

Годишен план за учебната 2022/ 2023 година >>

График дейности за месец Юни с ученици начален етап >>

Заповед план-прием >>

Вътрешни правила за работната заплата >>

План-програма за действие 2022 година >>

Етичен кодекс на училищната общност >>

Консултации >>

Мерки за повишаване качеството на образованието >>

Правилник за дейността на училището 2020/ 2021 година >>

Програма за превенция на ранното напускане на училище >>

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи >>

План за изпълнение на дейностите по стратегия за развитие 2020- 2024 година >>

График на заседанията на педагогически съвет за учебната 2022/ 2023 година >>

Стари документи

Годишен план/ бюджет за 2019 година >>

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА МЕСЕЦ:ЮНИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ в ОУ „Христо Ботев“ , село Вълнари >></span

Теми график на заседанията на педагогическия съвет >>

Програма за превенция на ранното напускане на училището >>

Програма за превенция на отпадане на деца от училището >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

План за квалификация на училищни кадри >>

План за дейността на училището >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

Годишен план на училището >>

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>

Държавна Агенция за закрила на детето- карта на услугите >>

Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги >>

Превенция на насилието и агресията- добри практики >>

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации >>

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – І срок 2021-2022 г. при ОУ”Христо Ботев” с. Вълнари, общ.Никола Козлево, обл.Шумен I – IV клас >>

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – І срок 2022 -2023 г. при ОУ”Христо Ботев” с. Вълнари, общ.Никола Козлево, обл.Шумен V – VII клас >>

Етичен кодекс за учебната 2021/ 2022 година >>

Годишен план за учебната 2020/ 2021 година >>

Дневен режим за учебната 2020/ 2021 година >>

Приети форми на обучение за учебната 2021/ 2022 година >>

Училищен учебен план за 2020/ 2021 година >>

Форми на обучение за учебната 2020/ 2021 година >>