Годишен план/ бюджет за 2019 година >>

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА МЕСЕЦ:ЮНИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ в ОУ „Христо Ботев“ , село Вълнари >></span

Теми график на заседанията на педагогическия съвет >>

Програма за превенция на ранното напускане на училището >>

Програма за превенция на отпадане на деца от училището >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

План за квалификация на училищни кадри >>

План за дейността на училището >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

Годишен план на училището >>

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>

Държавна Агенция за закрила на детето- карта на услугите >>

Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги >>

Превенция на насилието и агресията- добри практики >>

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации >>