СПИСЪК НА УЧИТЕЛИ

ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” СЕЛО ВЪЛНАРИ

по ред

Преподавател

Длъжност

1

Господин Господинов Директор

2

Валентина Георгиева Старши начален учител

3

Румяна Русева Старши начален учител

4

Снежана Йорданова Старши начален учител

5

Сибел Сюлейман Начален учител

6

Зюмрют Исмаил Старши начален учител и учител ФВС

7

Айлин Бекир Старши прогимназиален учител по математика и информационни технологии

8

Севги Мустафа Старши прогимназиален учител по БЕЛ

9

Бойка Димитрова Старши прогимназиален учител по история и цивилизаци и музика

10

Вилдан Халил Прогимназиален учител по география и икономика и Биология ЗО

11

Николай Марчев Старши прогимназиален учител по английски език

12

Фатме Манаф Старши учител по турски език

13

Селями Якуб Старши прогимназиален учител по физика и астрономия и ЦДО