Преподавател Предмет
Господин Господинов Директор
Айлин Бекир математика/ информатика
Румяна Русева начален учител
Неше Хамди география/ биология
Бойка Димитрова български език/ история
Сергей Мустафа български език
Снежана Йорданова начален учител
Назмие Кабил турски език
Фатме Мухарем турски език
Зюмрут Рюшут начален учител
Валентина Георгиева начален учител
Несрим Ахмед начален учител
Сание Юсеин начален учител